Всички служители на териториалните публични администрации и лица, които търсят работа в публичния сектор могат да се възползват от разработената от NEBULAпрограмата за ПОО, която цели подобряване на уменията им по миграцията от работа на място към инфраструктура за облачен компютинг. Обучаеми и стажанти участват пряко в етапа на анализиране на търсенето/предлагането и дефицита на умения за облачен компютинг на съществуващия пазар на труда. Освен това, наличието на онлайн ще служи за основен инструмент за достигане до обучаващите се лица и след неговото прекратяване.

Самонаети обучители, които се стремят да разширят своето обучително портфолио, доставчици на обучение като фирми, колежи, институции и доставчици на ПОО, организации в сектора на образованието за възрастни могат да се възползват от проекта като обучителни организации или обучители. В допълнение, учители, обучители и другия персонал в тези институции и учреждения, които участват в обученията на персонал за образование на възрастни, също не трябва да пропускат тази възможност. Всъщност, проектът Nebula ще разработи програма за ПООпо един иновативен предмет с цел да отговори на нуждите на лицата, работещи за или кандидатстващи за работа в публичните администрации. Той включва създаване на ново и новаторско образователно съдържание/материал, както и иновативни методи за провеждане на обучението за ПОО.

Публичните органи, представители на пазара на труда, длъжности лица от институциите за ПООи институциите, предоставящи образование за възрастни, както идруги лица и органи, отговорни за системи и политики в областта на професионалното обучение, обучението и образованието за възрастни имат своя голям шанс да се присъединят към проекта като институционални заинтересовани лица. Те ще бъдат канени на събития по проекта, неговите страници в социалните мрежи и ще им се предоставя консултация от ранните етапи съобразно плана за устойчивост и развитие на работите по проекта.

И накрая, предприятия, социални партньори и други представители на работещата общност,органи, които предоставят насоки относно ученето през целия живот и образованието за възрастни, както и институциите за дистанционно образование трябва да работят заедно и да извлекат ползи от присъединяването си към NEBULAкатоширок кръг дългосрочни бенефициенти, за да могат да превърнат съответните умения и компетенции в ключов актив за професионално и личностно развитите на възрастните.