Приемането на облачния компютинг е основна стратегия на Цифровия дневен ред на ЕС. Публичните администрации могат да извлекат значителна полза от използването на външна ИТ инфраструктура както от финансова гледна точка,така и по отношение на електронните услуги за обществеността. Уменията/компетенциите за управление/използване на облачния компютинг ще се превърнат в ключ за реализация на пазара на труда на търсещите работа и служителите поради факта, че търсенето на такива умения нараства.


Nebulaразработва Секторен алианс на уменията и нова програма за ПОО за придобиване на умения в областта на облачния компютинг, като така се преодолява дисбаланса на уменията за облачен компютинг в сектора на териториалните публични администрации, с цел подобряване на заетостта на персонала чрез повишаване на уменията и своевременно усвояване на новите технологии. Програмата обучава обучаемитевъв всички аспекти на миграцията на ИТ инфраструктурата към облачен компютинг, включително технически, организационни, финансови и материално-техническиаспекти.


Създаването на Секторен алианс на уменията с цел обучаване на държавни служители на умения за облачен компютинг дава възможност на сдружението да подобри цялата екосистема на заинтересованите страни и общите технологични, организационни и оперативни аспекти, съдържащи се в миграцията към услуги на облачен компютинг за предоставяне на програма за ПОО, която обхваща нуждите и изискванията на териториалните публични администрации в Европа и им дава възможност да постигат целите на Цифровия дневен ред за Европа. Такъв Алианс може да постигне резултати, които изпълняват Визията за ПООпрез 2020г., както е очертана в Съобщението от Брюж BrugesCommuniqué по отношение на едно привлекателно и обхващащо ПОО, кариерно-ориентирано, продължаващо ПООи лесно достъпни, висококачествени информационни услуги през целия живот