Проектът NEBULA се финансира по ПРОГРАМАТА ЗА УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ– ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИМногостранни проекти за Развитие на иновациите.

ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИМногостранни проекти „Развитие на иновациите“са транснационални проекти за сътрудничество, които целят подобряване на качеството на обучителните системи чрез разработване на иновативно съдържание, методи и процедури в рамките на Пофесионалното обучение и образование (ПОО). Иновацията означава да се правят нови неща или да се намират нови начини за правене на познати неща. За Проектите за развитие на иновации това означава, че се разработва нещо иновативно (съдържание, методи, процедури и т.н.) като краен резултат от проекта.

Тези проекти следва да отговарят на натиска за иновация (пропуски в системите или процесите наПОО) който е общ за няколко държави и следва да доведе до съвсем нови решения и следователно – да доведе до ясна полза при ПОО с европейски обхват.

Принципите за изпълнение на проекти по Развитие на иновациите по Леонардо да Винчиса изложени по-долу:

  • Подкрепата на общността е предназначена за производство на реални материали, продукти, методи и подходи в областта на професионалното обучение и методологичната помощ, а не за обучителните дейности като такива;
  • Предложенията трябва да поставят иновативно измерение на проекта в контекста и по отношение на нуждите на целевите групи или проблемите, които ще се разрешават;
  • Разработването на иновация може да се отася в равна степен към институционален контекст и към формални, неформални и неофициални практики, а също и към инициативи, промотирани на местно, регионално или секторно равнище;
  • На Европейско ниво трябва да се извлече максимална полза от резултатите чрез използване на експертизата и опита на различните европейски органи и/или други квалифицирани организации, работещи в тази област.;
  • За да се използват най-добре резултатите и за да се получи обратна информация, която дава възможност продуктът, материалът, подходът или методът да се адаптират и прехвърлят, валоризацията (популяризиране и използване на резултатите) трябва да бъде неотделна част от работната програма на проекта;
  • При популяризирането и използването на резултатите от проекта, трябва да се засили европейското измерение, като се даде достъп до материалите за професионално обучение и методичните ръководства, продуктите, методите и подходите, когато е възможно, на езиците на всички партньори.