Nebulaобединява всички необходими заинтересовани страни, за да създаде Секторен алианс на уменията за обучаване на държавни служители в областта на облачния компютинг с цел развиване на тяхната компютърна грамотност с нови умения и компетенции. Партньорството се формира, за да се събере междудисциплинарен екип с допълващи се умения, експертиза и компетенции, който може да се изправи пред организационните, педагогически, технологични предизвикателства на проекта, както и пред предизвикателствата на желаното въздействие/развитието на дейностите по проекта. Светът на професионалното образование и обучение е представен от отделни доставчици на ПОО, PROMEA и FLORIDA, и чрез Асоциация на доставчиците на заетост и обучение. Представителите на трудовия пазар включват представители на публични администрации, TECLA & Sambruk.  В допълнение, AELP, Sambruk и TECLA също така сериозно участват в създаването на политика в Обединеното кралство, Швеция и Италия, съответно, по отношение на политиките за професионално обучение и ИТ.

PROMEA - Гръцко общество за насърчаване на научноизследователските методологии (GR)

www.promea.gr

Умения, експертиза, компетенции : Иновативни обучителни педагогики; идентифициране на нуждите на обучаемите; изготвяне на решения за обучение; използване на продукти, основани на изследвания, в трудни обучителни среди; учене, базирано на игра;управление на проекти, финансирани от ЕС.

Роля в проекта: управление на проекта; техническо координиране; идентифициране на търсенето на умения/ дисбаланса; разработване на учебно съдържание; иновативен метод за провеждане на ПОО; събитие за национално популяризиране ; широко внедряване на резултатите от проекта.

AELP - Асоциация на доставчиците на заетост и обучение (UK)

www.aelp.org.uk

Умения, експертиза, компетенции : Представяне на възгледите/интересите на членовете към изготвянето на регионалната политика, стратегически и финансиращи органи; осигуряване на силна парламентарна и медийна репутация за сектора; защитаване на интересите на доставчиците на обучение на всички равнища по отношение на инспекция, учебен план, изпити, най-добра практика; предоставяне на бизнес решения на доставчиците на обучение за консултиране, обучение, набор на персонал.

Роля в проекта: Оценка на предлаганите умения; открити обучителни сесии; оценка на програмата за ПОО; конференция за популяризиране в целия ЕС; връзка с органите, които създават политика.

TECLA – Сдружение за трансрегионално, местно и европейско сътрудничество (IT)

www.tecla.org

Умения, експертиза, компетенции : Набиране на средства и адаптиране на дизайна на услугите и организационните иновационни процеси; създаване на маркетингови стратегии с цел професионално израстване/ стимулиранена местния човешки капитал; планиране на човешките ресурси & разработване на обучението; представителство на териториалните публични администрации при разработването на общностната политика.

Роля в проекта:определяне на търсене/предлагане/недостиг на умения; превод на обучителното съдържание; обучителен семинар; оценка/ анализ на обучението; план за популяризация, разработване на инфраструктура и материали; събитие за национално популяризиране.

SAMBRUK - Шведско сдружение на общините за съвместно разработване на публични е-услуги (SE)

 www.sambruk.se

Умения, експертиза, компетенции: Представителство на членовете в органите, създаващи политика, разбиране на нуждите на териториалната публична администрация, анализ на изискванията и определяне на спецификации за проекти за ИТ, реинженеринг на бизнес процеси в публичния сектор, управление на широкомащабни проекти за ИТ от името на публичните администрации.

Роля в проекта:валидиране на търсенето на умения; анализ на програмата за ПОО; превод на съдържанието; обучителен семинар; разпространение; събитие за национална популяризация.

UCBL - Université Claude Bernard Lyon 1 (FR)

www.univ-lyon1.fr

Умения, експертиза, компетенции: опит в предметната областза технологии в областта на облачния компютинг, уеб стандарти, реинеженеринг на бизнес процеси и адаптиране на организацията за внедряване на облачния компютинг.

Роля в проекта: разработване на учебно съдържание; превод на съдържанието; събитие за национална популяризация.

FLORIDA - Florida Universitaria (ES)

www.florida-uni.es/web_en/home.php

Умения, експертиза, компетенции: дизайн и предоставяне на услуги за професионално обучение; иновативни методи за предоставяне на обучение; опит в предметната областпри софтуерен инженеринг/архитектури, администриране и управление на инфраструктура на ИТ.

Роля в проекта: дефиниране на обучителните цели и структура на учебния план; превод на съдържанието;набор инструменти на обучителя ; семинар “обучение на обучителя”; обучителен семинар; събитие за национално популяризиране.

TELESIG - TELESIG Ltd (BG)

 www.telesig.eu

Умения, експертиза, компетенции TELESIG: разработване и предоставяне на решения за e-обучение; консултантски услуги за управление и изпълнение на проекти, финансирани от ЕС.

Роля в проекта: план за осигуряване на качеството; онлайн образователни ресурси; пътна карта за интегриране на учебния план в стандартите за сертифициране/квалификация; стратегия за устойчивост/изпълнение на дейностите по проекта; събитие за национално популяризиране.