Για την υλοποίηση του προγράμματος Nebula συγκεντρώνονται όλα τα απαραίτητα ενδιαφερόμενα μέρη με σκοπό τη δημιουργία μιας Τομεακής Συμμαχίας Δεξιοτήτων για την εκπαίδευση των δημοσίων υπαλλήλων, την ανάπτυξη του ψηφιακού αλφαβητισμού σε θέματα σχετικά με το cloudcomputing και την βελτίωση των γνώσεων και δεξιοτήτων στο αντικείμενο αυτό.

Η εταιρική αυτή συμμαχία έχει διαμορφωθεί με τρόπο που να περιλαμβάνει διαφορετικές ομάδες με συμπληρωματικές δεξιότητες, εμπειρία και ικανότητες ώστε να καλύπτεται το σύνολο των αναγκών υλοποίησης του έργου από οργανωτικής, παιδαγωγικής, τεχνολογικής σκοπιάς. Ο τομέας επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης εκπροσωπείται μέσω μεμονωμένων παρόχων Επαγγελματικών Εκπαιδευτικών Κέντρων, ΠΡΟΜΕΑ και FLORIDA και μέσω της Ένωσης εργαζομένων και εκπαιδευτικών παρόχων του Ηνωμένου Βασιλείου (AELP). Εκπρόσωποι της αγοράς εργασίας της δημόσιας διοίκησης αποτελούν οι TECLA και Sambruk. Οι εταίροι AELP, Sambruk και TECLA συμμετέχουν σε μεγάλο βαθμό στη διαμόρφωση της στρατηγικής που ακολουθείται σε εθνικό επίπεδο (Ηνωμένο Βασίλειο, Σουηδία και Ιταλία αντίστοιχα) για την εκπαίδευση και κατάρτιση ενηλίκων.

ΠΡΟΜΕΑ - Εταιρεία Προαγωγής Μεθοδολογιών Έρευνας και Ανάπτυξης (GR)

www.promea.gr

Δεξιότητες, εμπειρία: Καινοτόμες παιδαγωγικές μέθοδοι· προσδιορισμός των εκπαιδευτικών αναγκών των εκπαιδευομένων· εκπαιδευτικές λύσεις·  αξιοποίηση των προϊόντων έρευνας σε απαιτητικά μαθησιακά περιβάλλοντα·  ηλεκτρονικά εκπαιδευτικά παιχνίδια· διαχείριση Ευρωπαϊκών προγραμμάτων.

Ρόλος: Διαχείριση έργου· τεχνικός συντονισμός· προσδιορισμός απαιτούμενων δεξιοτήτων/ γνώσεων και της αναντιστοιχίας προσφερόμενων – ζητούμενων δεξιοτήτων· ανάπτυξη περιεχομένου μαθησιακού αντικειμένου· καινοτομική μέθοδος ανάπτυξης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης· εκδήλωση διάχυσης – δημοσιότητας σε εθνικό επίπεδο· ενσωμάτωση των αποτελεσμάτων του έργου.

AELP - – Ένωση εργαζομένων και παρόχων εκπαίδευσης (The Association of Employment and Learning Providers - UK)

www.aelp.org.uk

Δεξιότητες, εμπειρία: Εκπροσώπηση των μελών και των συμφερόντων τους στη χάραξη της εκπαιδευτικής στρατηγικής και χρηματοδότησης των φορέων· διασφάλιση ισχυρής κοινοβουλευτικής και δημοσιογραφικής φήμης για τον τομέα· υποστήριξη των εκπαιδευτικών παρόχων σε όλα τα επίπεδα (επιθεώρηση, πρόγραμμα σπουδών, εξετάσεις, βέλτιστες πρακτικές)·  παροχή επιχειρηματικών λύσεων σε παρόχους εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε επίπεδο συμβουλευτικής, κατάρτισης και  προσλήψεων.

Ρόλος: Αξιολόγηση της προσφοράς των δεξιοτήτων· έναρξη του εκπαιδευτικού σεμιναρίου-κατάρτισης·  Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού προγράμματος κατάρτισης· υλοποίηση του πανευρωπαϊκού συνεδρίου διάχυσης – διάδοσης του έργου· διενέργεια επαφών με της αρχές με σκοπό τη χάραξη της πολιτική.

TECLA - Ένωση για τη διαπεριφερειακή, τοπική και Ευρωπαϊκή συνεργασία (Association for the Transregional, Local and European Cooperation - ΙΤ)

www.tecla.org

Δεξιότητες, εμπειρία: Άντληση κεφαλαίων και προσαρμογή του σχεδιασμού των υπηρεσιών και των διαδικασιών οργανωτικής καινοτομίας· δημιουργία στρατηγικών μάρκετινγκ για την ενίσχυση/ ώθηση στο κεφάλαιο της τοπικής κοινωνίας·  σχεδιασμός και ανάπτυξη της εκπαίδευσης του ανθρώπινου δυναμικού· αντιπροσώπευση των δημόσιων διοικήσεων στην κοινοτική αναπτυξιακή πολιτική.

Ρόλος: Ζήτηση δεξιοτήτων / εφοδίων / ορισμός αναντιστοιχίας· μετάφραση του περιεχομένου κατάρτισης· εκπαιδευτικό σεμινάριο· αξιολόγηση της κατάρτισης· σχέδιο διάδοσης, κανάλια και υλικό ανάπτυξης· εκδήλωση διάχυσης – δημοσιότητας σε εθνικό επίπεδο.

SAMBRUK – Ένωση των Δήμων της Σουηδίας για την από κοινού ανάπτυξη Δημοσίων ηλεκτρονικών υπηρεσιών (Swedish Association of Municipalities for Joint Development of Public e-Services - SE)

 www.sambruk.se

Δεξιότητες, εμπειρία: Αντιπροσώπευση των οργάνων χάραξης πολιτικής· κατανόηση των αναγκών της δημόσιας διοίκησης· ανάλυση απαιτήσεων και καθορισμός προδιαγραφών για τα έργα που σχετίζονται με IT· διαδικασία επιχειρησιακού ανασχεδιασμού του δημοσίου τομέα· διαχείριση έργων IT μεγάλου επιπέδου για λογαριασμό δημοσίων διοικήσεων.

Ρόλος: Επικύρωση της ζήτησης των δεξιοτήτων· αξιολόγηση του εκπαιδευτικού προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης· μετάφραση των περιεχομένων του εκπαιδευτικού υλικού· εκπαιδευτικό σεμινάριο· εκδήλωση διάχυσης – δημοσιότητας σε εθνικό επίπεδο.

UCBL - Πανεπιστήμιο Claude Bernard Lyon 1 (Université Claude Bernard Lyon 1 - FR)

www.univ-lyon1.fr

Δεξιότητες, εμπειρία:  Τεχνογνωσία σχετικά με τις τεχνολογίες cloudcomputing·  τα τεχνολογικά πρότυπα (web standards)·  επιχειρηματική διαδικασία ανασχεδιασμού και οργάνωση προσαρμογής για την συμπερίληψη του cloudcomputing.

Ρόλος: Ανάπτυξη μαθησιακού περιεχομένου· μετάφραση του περιεχομένου· εκδήλωση διάχυσης – δημοσιότητας σε εθνικό επίπεδο.

FLORIDA - Πανεπιστήμιο Florida (Florida Universitaria - ES)

www.florida-uni.es/web_en/home.php

Δεξιότητες, εμπειρία:  Σχεδιασμός και παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής εκπαιδευτικής κατάρτισης·  ανάπτυξη καινοτόμων μεθόδων εκπαίδευσης· εξειδίκευση στο softwareengineering/architectures·  διαχείριση και διοίκηση υποδομών IT.

Ρόλος: Καθορισμός των μαθησιακών στόχων και της δομής του προγράμματος σπουδών·  μετάφραση του περιεχομένου του εκπαιδευτικού προγράμματος· εργαλεία για εκπαιδευτές ενηλίκων· σεμινάριο εκπαίδευσης εκπαιδευτών· εκδήλωση διάχυσης – δημοσιότητας σε εθνικό επίπεδο.

TELESIG - TELESIG Ltd (BG)

 www.telesig.eu

Δεξιότητες, εμπειρία:  Ανάπτυξη και προώθηση των ηλεκτρονικών λύσεων για εκπαίδευση· συμβουλευτικές υπηρεσίες στη διαχείριση και την εφαρμογή των χρηματοδοτούμενων Ευρωπαϊκών προγραμμάτων.

Ρόλος: Σχέδιο διασφάλισης ποιότητας·  online εκπαιδευτικές πηγές·  πρόγραμμα δράσης για τα ολοκληρωμένα εκπαιδευτικά προγράμματα σχετικά με τα πρότυπα πιστοποίησης· στρατηγική αξιοποίησης και βιωσιμότητας· εκδήλωση διάχυσης – δημοσιότητας σε εθνικό επίπεδο.