Η υιοθέτηση του cloudcomputing αποτελεί πρακτική ζωτικής σημασίας για την κατά το μέγιστο υλοποίηση και εφαρμογή της πολιτικής που υιοθετεί το Ψηφιακό Θεματολόγιο της ΕΕ (Digital Agenda). Οι δημόσιες διοικήσεις έχουν τη δυνατότητα να επωφεληθούν σε πολύ μεγάλο βαθμό τόσο οικονομικά όσο και σε επίπεδο ηλεκτρονικών υπηρεσιών διαθέσιμων προς το ευρύ κοινό. Γεγονός αποτελεί η συνεχής αύξηση της ζήτησης των δεξιοτήτων που σχετίζονται με τη διαχείριση και τη χρήση του cloudcomputing. Η κατάκτηση αυτών των γνώσεων αποτελεί το κλειδί για την απασχολισημότητα τόσο από αυτούς που αναζητούν εργασία, όσο και από όσους είναι ήδη ενεργοί.

To έργο Nebula συνιστά μία Τομεακή Συμμαχία Δεξιοτήτων (Sector Skills Alliance) που στοχεύει στην ανάπτυξη ενός καινοτόμου προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης για δεξιότητες που σχετίζονται με το CloudComputing. Στόχος του έργου είναι να καλύψει τις ανάγκες κατάρτισης των υφιστάμενων και των εν δυνάμει δημοσίων υπαλλήλων για CloudComputing και να τους εφοδιάσει με όλες εκείνες τις δεξιότητες και τις γνώσεις που απαιτούνται για τη διαχείριση της διαδικασίας μετάβασης του πληροφοριακού περιβάλλοντος (ΙΤ) μιας τοπικής αυτοδιοίκησης σε Cloud Computing, από τεχνικής, οργανωτικής, οικονομικής και διαδικαστικής σκοπιάς.

Η δημιουργία αυτής της Τομεακής Συμμαχίας Δεξιοτήτων για την εκπαίδευση των δημοσίων υπαλλήλων στην ανάπτυξη δεξιοτήτων CloudComputing επιτρέπει στην κοινοπραξία να αξιοποιήσει το σύνολο των ατόμων καθώς και των τεχνικών, οργανωτικών και λειτουργικών ζητημάτων που σχετίζονται με τη μετάβαση του πληροφοριακού περιβάλλοντος σε υπηρεσίες CloudComputing. Η αξιοποίηση θα πραγματοποιηθεί μέσω της δημιουργίας ενός εκπαιδευτικού προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης που θα καλύπτει τις ανάγκες κάθε φορέα δημόσιας διοίκησης στην Ευρώπη και θα συμβάλει στην επίτευξη των στόχων του Ψηφιακού Θεματολογίου της ΕΕ. Μια τέτοια Τομεακή Συμμαχία Δεξιοτήτων θα συνεισφέρει στην υλοποίηση του οράματος της ΕΕ για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (VET) 2020, όπως αυτό καθορίζεται από την επικοινωνιακή πολιτική Bruges της ΕΕ σε όρους ελκυστικότητας και παροχής εκπαιδευτικών προγραμμάτων κατάρτισης για ενηλίκους,  διαμορφώνοντας προγράμματα μαθητείας υψηλής ποιότητας, εύκολα προσβάσιμα και προσανατολισμένα στην επαγγελματική σταδιοδρομία.