Το έργο NEBULA χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης LIFELONG LEARNING PROGRAMME – LEONARDO DAVINCI, Πολυμερή σχέδια ανάπτυξη καινοτομίας (MultilateralProjects –DevelopmentofInnovation).

Τα Πολυμερή σχέδια LEONARDODAVINCI ‘Ανάπτυξη Καινοτομίας’ είναι διακρατικά σχέδια συνεργασίας που στοχεύουν στην προώθηση της ποιότητας των συστημάτων κατάρτισης μέσω της ανάπτυξης καινοτόμων περιεχομένων, μεθόδων και διαδικασιών στο πλαίσιο της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ). Η καινοτομία είναι η δημιουργία νέων αντικειμένων ή ο εντοπισμός νέων διαδικασιών υλοποίησης των ήδη υπαρχόντων αντικειμένων. Για τα Σχέδια Ανάπτυξης Καινοτομίας, αυτό σημαίνει την ανάπτυξη οτιδήποτε νέου (περιεχόμενα, μέθοδοι, διαδικασίες κλπ.) ως τελικό αποτέλεσμα του σχεδίου.

Τα προγράμματα αυτά στοχεύουν στην ενίσχυση των χωρών, τη διευκόλυνση των διαδικασιών, ώστε να αντιμετωπίσουν μια κοινή πρόκληση και τελικά να επωφεληθούν αναπτύσσοντας νέες λύσεις στο χώρο της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.

Οι αρχές για την υλοποίηση των σχεδίων Ανάπτυξης Καινοτομίας Leonardo da Vinci αναφέρονται παρακάτω:

  • Η κοινοτική υποστήριξη αποσκοπεί στην παραγωγή απτών υλικών, προϊόντων, μεθόδων και προσεγγίσεων στο πεδίο της επαγγελματικής κατάρτισης και καθοδήγησης, και όχι για δραστηριότητες κατάρτισης
  • Οι προτάσεις οφείλουν να συμπεριλαμβάνουν τη διάσταση της καινοτομίας του έργου και να τη συσχετίζουν με τις ανάγκες των ομάδων-στόχων (ενδιαφερομένων) ή το προς επίλυση πρόβλημα
  • Η ανάπτυξη της καινοτομίας δύναται να εφαρμόζεται ισοδύναμα σε περιβάλλον ιδρυμάτων και στις τυπικές, άτυπες και ανεπίσημες πρακτικές, καθώς και τις πρωτοβουλίες που προωθούνται σε τοπικό, περιφερειακό ή τομεακό επίπεδο
  • Σε Ευρωπαϊκό επίπεδο πρέπει να αντληθούν τα μέγιστα οφέλη από τα αποτελέσματα μέσω της χρήσης της τεχνογνωσίας και της εμπειρίας των διαφόρων ευρωπαϊκών οργάνων ή/και άλλων εξειδικευμένων φορέων ενεργών στο πεδίο αυτό
  • Με στόχο τη βέλτιστη αξιοποίηση των αποτελεσμάτων και την συγκέντρωση της πληροφορίας που επιτρέπει την προσαρμογή και την μεταφορά του αποτελέσματος (προϊόντος / υλικού / προσέγγισης / μεθόδου, η αξιοποίηση (δηλαδή η διάχυση και αξιοποίηση αποτελεσμάτων) θα πρέπει να αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του προγράμματος εργασίας του έργου
  • Κατά τη διαδικασία διάχυσης και αξιοποίησης των αποτελεσμάτων, η ευρωπαϊκή διάσταση θα πρέπει να ενισχυθεί καθιστώντας τα παραγόμενα αποτελέσματα  (τα υλικά / προϊόντα / μεθόδους) επαγγελματικής κατάρτισης και καθοδήγησης, όπου είναι δυνατό, διαθέσιμα στη γλώσσα κάθε εταίρου.