Οι στόχοι του NEBULA είναι:

  • Ο προσδιορισμός των αναγκών της αγοράς εργασίας στην Ευρώπη για κατάρτιση σχετική με το Cloud Computing σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του Ψηφιακού Θεματολογίου της ΕΕ
  • Η ανάλυση των υφιστάμενων δεξιοτήτων των δημοσίων υπαλλήλων σχετικά με το Cloud Computing και ο προσδιορισμός των ελλείψεων
  • Η αξιοποίηση του δικτύου των εταίρων του προγράμματος για τον προσδιορισμό και την ανάλυση των εκπαιδευτικών αναγκών
  • Η οργάνωση του εκπαιδευτικού προγράμματος τόσο ως προς το εκπαιδευτικό υλικό όσο και ως προς τη διδακτέα ύλη/τα μαθήματα
  • Η ανάπτυξη καινοτόμων μεθόδων διδασκαλίας
  • Η αναζήτηση εναλλακτικών τρόπων διασύνδεσης του εκπαιδευτικού προγράμματος και των μεθόδων κατάρτισης στοχεύοντας στη δημιουργία ενός ενιαίου εκπαιδευτικού προγράμματος, κοινού για όλα τα μέλη της Ε.Ε.
  • Η δημιουργία ενός συνόλου εκπαιδευτών που θα συμμετέχουν στην διεξαγωγή του εκπαιδευτικού προγράμματος και στην εκπαίδευση της ομάδας του έργου για την υλοποίηση του προγράμματος
  • Η διεξαγωγή πιλοτικών μαθημάτων για την διασφάλιση της αποτελεσματικότητας και ποιότητας του προγράμματος κατάρτισης