Projektet Nebula finansieras inom ramen för EU:s program ’Livslångt lärande, delområde- Leonardo Da Vinci för grundläggande och fortsatt yrkesutbildning.

Leonardo da Vinci- projekten “Utveckling av innovation” är transnationella samarbetsprojekt som syftar till att förbättra kvaliteten i utbildningssystem genom att utveckla innovativt innehåll, metoder och arbetssätt inom yrkesutbildning.

Dessa projekt syftar till att fylla luckor i yrkesutbildningssystem eller processer, som flera länder har gemensamt och därmed leda till helt nya lösningar.

Principer för genomförandet av Leonardo da Vinci innovationsprojekt:

  • EU-stödet är avsett för produktion av konkret material, produkter, metoder och strategier inom området för yrkesutbildning och vägledning
  • Förslagen måste sätta det innovativa omfånget av projektet i sitt sammanhang och i förhållande till de behov som målgrupperna har eller det problem som skall lösas
  • Innovationsutveckling kan gälla institutionella sammanhang och formella, informella och icke-formella metoder, samt till initiativ som främjas på lokal, regional eller avdelningsnivå
  • Maximal nytta av resultaten ska ges på europeisk nivå genom att använda sig av den kompetens och erfarenhet som finns inom de olika europeiska organ och/eller andra kvalificerade organisationer som är verksamma inom området
  • Resultaten måste tillvaratas (via spridning och användning) och produkter, material eller metoder ska anpassas via feedback som en integrerad del av projektets arbetsprogram
  • Genom att sprida och utnyttja resultaten från projekten stärks den europeiska dimensionen genom att göra yrkesutbildning och yrkesvägledningsmaterial, produkter, metoder och angreppssätt tillgängliga på parters olika språk, där så är möjligt.