Samtliga offentliganställda inom EU och personer som önskar anställning inom inom den offentliga sektorn skall kunna dra nytta av yrkesutbildningsprogrammet som utvecklas inom NEBULA-projektet.

Elever och praktikanterär direkt involverade i den inledande fasen, där efterfrågan/utbud och behovet av kompetens för molntjänster på arbetsmarknaden analyseras.Dessutom kommer tillgången till en online tjänst vara ett viktigt verktyg för att nå de studerande efter avslutad utbildning.

Egenföretagare som vill expandera sin utbildningsportfölj, högskolor, yrkesutbildningsinstitutioner och leverantörer, och vuxenutbildningsorganisationer kan dra nytta av projektet somutbildningsorganisationeller utbildare.Därtill även lärare, utbildare och övrig personal vid institutioner och inrättningar som arbetar med fortbildning av personal inom vuxenutbildning.

Offentliga myndigheter, representanter på arbetsmarknaden, yrkesutbildningar och vuxenutbildningar. Övriga personer och organ som ansvarar för system och policy vad gäller yrkesutbildning, fortbildning och vuxenutbildning har stor chans att gå med i projektet sominstitutionella aktörer.Dessa kommer att bjudas in till projektets aktiviteter, sociala nätverkssidor och kommer att rådfrågas under hela projektet.

Även företag, arbetsmarknadens parter, andra företrädare för arbetslivet, organ som tillhandahåller vägledning vid livslångt lärande och vuxenutbildning, samt distansundervisning kunna arbeta tillsammans och uppfatta Nebula som en långsiktig partner, för att identifiera relevant kunskap och kompetens som en avgörande tillgång för professionell och personlig utveckling av yrkesverksamma personer.