Nebula-projektet samlar ett antal viktiga aktörer för att bilda en kompetensallians för utbildning av tjänstemän inom molntjänster. Partnerskapet bildas som ett tvärvetenskapligt team med kompletterande kompetenser och kunskaper för att kunna möta projektets utmaningar; organisatoriska, pedagogiska, tekniska, och önskade effekter/exploatering Expertkompetens inom yrkesutbildning representeras av PROMEA, Grekland, FLORIDA, Spanien, samt AELP i Storbritannien.Representanter för offentlig administration är TECLA, Italien och Föreningen Sambruk i Sverige.Dessutom har AELP, Sambruk och TECLA förankring inom den politiska nivån i Storbritannien, Sverige respektive Italien.

PROMEA - Hellenic Society for the Promotion of Research and Development Methodologies (GR)
www.promea.gr

Kunskap: Pedagogiskt innovativt lärande;identifiering av elevernas behov;leverans av utbildningslösningar;användning av forskningsbaserade produkter i krävande lärmiljöer;spelbaserat lärande;förvaltning av EU-finansierade projekt.

Roll i projektet:projektledning;teknisk samordning;identifiering av efterfrågan;utveckling av innehåll;leveransmetod;nationell spridning;integrering av projektresultat.

AELP - The Association of Employment and Learning Providers (UK)

www.aelp.org.uk

Kunskap: Representerar medlemmars åsikter/intresse inom regionalpolitiska, strategiska och finansieringsorgan, för att stärka intresse och uppmärksamhet för branschen inom nationella/statliga organ och media;verkar som stödjande funktion till utbildningsföretag och – organisationer i samband med tillsyn, läroplaner, examination, bästa praxis;erbjuder system för att utveckla utbildningsleverantörer genom rådgivning, utbildning och rekrytering.

Roll i projektet:Utvärdera kompetensförsörjning;genomföra öppna utbildningspass;utvärdering av kompetensutvecklingsprogram;arrangera EU-konferens; upprätta förbindelser med politiska beslutsfattare.

TECLA – Association for the Transregional, Local and European Cooperation (IT)

www.tecla.org

Kunskap: Representerar medlemmars åsikter/intresse inom regionalpolitiska, strategiska och finansieringsorgan, för att stärka intresse och uppmärksamhet för branschen inom nationella/statliga organ och media;verkar som stödjande funktion till utbildningsföretag och – organisationer i samband med tillsyn, läroplaner, examination, bästa praxis;erbjuder system för att utveckla utbildningsleverantörer genom rådgivning, utbildning och rekrytering.

Roll i projektet:Utvärdera kompetensförsörjning;genomföra öppna utbildningspass;utvärdering av kompetensutvecklingsprogram;arrangera EU-konferens; upprätta förbindelser med politiska beslutsfattare.

SAMBRUK - Swedish Association of Municipalities for Joint Development of Public e-Services (SE)

 www.sambruk.se

Kunskap: Sambruk kan genom sin projektform erbjuda sina kommunmedlemmar mycket goda möjligheter att utbyta erfarenheter, att lära av varandra och att dessutom dela på kostnader för framtagning av gemensamma e-tjänster.

Sambruk förenar det verksamhetsnära, lokalt förankrade användarperspektivet med en helhetssyn som bygger på en gemensam målbild och en utvecklad samverkan mellan flera aktörer (lokala och nationella, offentliga och privata)

Roll i projektet:validering av kompetensbehov;bedömning av framtaget kompetensutvecklingsprogram;översättning av innehåll; genomföra utbildningsseminarium; informationsspridning i nätverk och andra kanaler, inklusive nationella arrangemang.

UCBL - Université Claude Bernard Lyon 1 (FR)

www.univ-lyon1.fr

Kunskap: ämnesexpertis – teknik, webbstandarder, Business Process Re-engineering och organisationsanpassning för att införa molntjänster.

 

Roll i projektet:Utveckling av innehåll för lärande;översättning av innehåll;nationell spridning av arrangemang.

anslation; national dissemination event.

FLORIDA - Florida Universitaria (ES)

www.florida-uni.es/web_en/home.php

Kunskap: design och tillhandahållande av yrkesutbildningstjänster;innovativa utbildningsmetoder;ämneskompetens inom programvaruteknik/arkitektur, IT-administration infrastruktur och förvaltning.

Roll i projektet:definition av utbildningsmål och läroplansstruktur;översättning av innehåll;utbildares verktygslåda;”Train the trainer”-seminarium;utbildningsseminarium;nationell spridning av arrangemang

TELESIG - TELESIG Ltd (BG)

 www.telesig.eu

Kunskap: utveckling och tillhandahållande av e-lärande lösningar;konsulttjänster inom management och genomförande av EU-finansierade projekt.

Roll i projektet:kvalitetssäkringsplan;online-utbildningsresurs;färdplan för att läroplanen integreras i certifierings-/kvalifikationsstandards; strategi för hållbarhet/exploatering av projektresultaten; nationell spridning av arrangemang.